WELCOME TO MY WEBSITE

ยินดีตอนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวพัชรี สง่าเอี่ยม ชั้นม.6/4 เลขที่17

เลขประจำตัว 29451

E-mail noon.240657@gmail.com

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter