welcome to my website

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวชลธิชา สงแสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เลขประจำตัว 29487

E-Mail : chonticha4823@gmail.com

facebook : chon songsang

ID : bay4823

ภาคเรียนการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter