welcome

 

ยpยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว ศศิวิมล สอนไตรแก้ว เลขที่19 ชั้นม.6/4

 

E-mail sasiwimon142540@gmail.com

 

Line Janeny14

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter