welcome to my website

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายวุฒิชัย ขาวมัน เลขที่ 4 เลขประจำตัว 29602

E-Mail ma191gg@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/wuttichai.khawman

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนครั้งที่เข้าชม

Website counter