WELCOME TO MY WEBSITE

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน ม.6/4

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ว33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.................................................................................................................

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายปฐมพงศ์ ชูปาน ชั้น ม.6/4
เลขที่ 3 เลขประจำตัว 31096

E-Mail patompongchoopan31@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/patompong.chupan

Line ID bankza200

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล

Website counter