WELCOME TO WEBSITE

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ระวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวจุฬาลักษ์ ประชุมทอง

ชั้นม.6/4 เลขที่ 7 เลขประจำตัว 31100

E-Mail : noojah000@gmail.com

Facebook : Julalak Prachumthong Line : jajahza40

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter