welcome to my website

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวสุพิชญา ประทุมทอง เลขที่ 23 เลขประจำตัว 31110

 

E-Mail : supichaya2309@gmail.com

 

Facebook : Supichaya Prathumthong

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter