WELCOME TO MY WEBSITE

ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเทพธิดา หมีนหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 เลขที่ 25

เลขประจำตัว 32184

E-Mail : Rung.67@gmail.com

Facebook : ใกล้รุ่ง ไลลาห์

Line : rung040740

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

 

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter