ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] <<[ห้องม.6/4]>> [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29587
นายกฤตชาติ    กลิ่นจันทร์
ม.6/4
   
2
31095
นายนัสรอน    เจริญพร
ม.6/4
   
3
31096
นายปฐมพงศ์    ชูปาน
ม.6/4
   
4
29602
นายวุฒิชัย    ขาวมัน
ม.6/4
   
5
31098
นายอรุณ    หลีอาซิม
ม.6/4
   
6
29786
นางสาวจิราภรณ์    อาดำ
ม.6/4
   
7
31100
นางสาวจุฬาลักษ์    ประชุมทอง
ม.6/4
   
8
29487
นางสาวชลธิชา    สงแสง
ม.6/4
   
9
31101
นางสาวซอเฟีย    สูเหม
ม.6/4
   
10
29609
นางสาวซัลมา    หลงสะเตี๊ยะ
ม.6/4
   
11
29488
นางสาวซาฟีรา    ยีเส็น
ม.6/4
   
12
31102
นางสาวดาราวีร์    โสรัตน์สะ
ม.6/4
   
13
31103
นางสาวนฤมล    หวานแก้ว
ม.6/4
   
14
29613
นางสาวนุชนาถ    หลงสมัน
ม.6/4
   
15
31105
นางสาวนุสรา    ปองแท้
ม.6/4
   
16
29533
นางสาวพงศ์ผกา    ฤทธิรงค์
ม.6/4
   
17
29451
นางสาวพัชรี    สง่าเอี่ยม
ม.6/4
   
18
29576
นางสาววิภาภรณ์    ขุนรายา
ม.6/4
   
19
29500
นางสาวศศิวิมล    สอนไตรแก้ว
ม.6/4
   
20
31108
นางสาวศิรินทร์    จิตสมุทร์
ม.6/4
   
21
29502
นางสาวีสีตีฮาวา    สีนารา
ม.6/4
   
22
31109
นางสาวสุนิตา    สง่าบ้านโคก
ม.6/4
   
23
31110
นางสาวสุพิชญา    ประทุมทอง
ม.6/4
   
24
31112
นางสาวอัจฉรา    เม่นฉาย
ม.6/4
   
25
32184
นางสาวเทพธิดา หมีนหา
ม.6/4
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]