ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

.....................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

...................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย

นางสาว สุนิสา โต๊ะมอง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5 เลขที่26

เลขประจำตัว29460

 

 

 

 

sunisatohmong@gmail.com

 

 

 

 

 

Sunisa Tohmong