ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัธบุรี

จัดทำโดย

นายฤทธิพร ลาพา

ชั้น 6/5 เลขที่ 4 เลขประจำตัวนักเรียน 29598

Gmail : golf21676@gmail.com

Facebook : ฤทธิพร ลาพา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter