ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

.

กรุณาเลืกหัวข้อที่ต้องการ

1.ประวัติส่วนตัว

2.ตารางสอน

3.เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

เสนอ ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

ชื่อ นายธีระพงษ์ แสงแก้ว ชั้น ม.6/5 เลขที่ 2 เลขประจำตัว 31115

e-mail.punk1962@hotmail.com Facebook.ธีระพงษ์ แสงแก้ว line.plelove0

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter