ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกรายการ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัสง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ
ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาวนภสร นาคกล่ำ ชั้น ม.6/5 เลขที่ 15 เลขประจำตัว 31123

napasornnakklam@gmail.com

Napasorn Nakklam

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter