ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัตฺิส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอินทิรา ดำหนู
เลขที่ 27 ชั้น ม.6/5
รหัสประจำตัว 31129
E-Mmil : intira1108@gmail.com
facebook :mook intira / line : mook_4108

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter