ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] <<[ห้องม.6/5]>> [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
31114
นายชาตรี    คงยัง
ม.6/5
   
2
31115
นายธีระพงษ์    แสงแก้ว
ม.6/5
   
3
31116
นายรัตนโชติ    หลิมประเสริฐ
ม.6/5
   
4
29598
นายฤทธิพร    ลาพา
ม.6/5
   
5
29557
นายสิทธิพงค์    ด่อล๊ะ
ม.6/5
   
6
29357
นายสุวัจน์    จักษุญาณ
ม.6/5
   
7
29563
นายอภิรักษ์    เจริญสุข
ม.6/5
   
8
29526
นางสาวเกศชนก    สุวาหลำ
ม.6/5
   
9
31119
นางสาวแคนทรียา    ยะโกบ
ม.6/5
   
10
31120
นางสาวจุฑามาศ    สุขปาน
ม.6/5
   
11
29446
นางสาวเจนจิรา    เพชรศรี
ม.6/5
   
12
29608
นางสาวชนากานต์    ง๊ะสวรรค์
ม.6/5
   
13
29610
นางสาวฐิติมา    เพชรทอง
ม.6/5
   
14
31122
นางสาวณัฐฑริกา    มรรคาเขต
ม.6/5
   
15
31123
นางสาวนภสร    นาคกล่ำ
ม.6/5
   
16
31124
นางสาวบุษราคัม    ศรีพัฒน์
ม.6/5
   
17
31125
นางสาวพรพรรณ    มั่งคั่ง
ม.6/5
   
18
29410
นางสาวพรพิมล    ขุนประดิษฐ์
ม.6/5
   
19
29616
นางสาวฟารีดา    ปะลาวัน
ม.6/5
   
20
29413
นางสาวภัทรลภา    โมสิกะ
ม.6/5
   
21
29496
นางสาวรัตติยากร    เรืองญา
ม.6/5
   
22
29620
นางสาวศุภัศรา    กั่วพานิช
ม.6/5
   
23
31127
นางสาวสิรินธร    ทองคำ
ม.6/5
   
24
29478
นางสาวสุณัฐชา    จันหมาด
ม.6/5
   
25
31128
นางสาวสุนิตา    สังยาหยา
ม.6/5
   
26
29460
นางสาวสุนิสา    โต๊ะมอง
ม.6/5
   
27
31129
นางสาวอินทิรา    ดำหนู
ม.6/5
   
28
31111
นางสาวอภิรดี    ปะดูกา
ม.6/5
   
29
31201
นางสาวจารุพรรณ    หวังดี
ม.6/5
   
30
30601
นายธนวัฒน์    ปานเล่ห์
ม.6/5
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]