ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธมยศึกษาปีที่6

.

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวฤทัยรัตน์ อารักษ์

ชั้น ม.6/6 เลขที่17 เลขประจำตัว 29497

E-mail : Ruetairutarruk@gmail.com

Facebook: Rurtairut arruk

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter