ยินดีต้อนรับเข้าเว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่ว่นตัว

 

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัทธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวมาริสา ใบกอเด็ม ชั้นมัทธยมศึกษาปีที่6/6 เลขที่13เลชขประจำตัว29536

E-Mail: mareesa45@gmail.com

Facebook : Marisa Baikodem

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter