ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวเมปิยา สารีฝีน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/6 เลขที่15

เลขประจำตัว29537

E-mail mapiya823@gmail.com

Facebook Neena jibi

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter