ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกข้อความที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายยวิชา คอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาว อัชรีย์ รักสวัสดิ์

เลขประจำตัว 29545

E-Mail Ashary2540@gmail.com

Facebook Tom piw

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter