ยินดีตอนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

 

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาว นิภาดา สมพงษ์

 

เลขประจำตัวบัตรนักเรียน 31135

E-Mail Ni.12112540@gmail.com

Facebook http://www.facebook.com/Ni.Sompong

Line 0824295869

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

 

โรงเรียนสตูลวิทยา