ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] <<[ห้องม.6/6]>> [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29426
นายชัยณรงค์    ทองคำ
ม.6/6
   
2
31130
นายประทีป    ยังหาด
ม.6/6
   
3
29396
นายอดิศักดิ์    หาสกุล
ม.6/6
   
4
29395
นายอนุพงศ์    ชูติระกะ
ม.6/6
   
5
29441
นายอุเซ็น    จันทร์นิตย์
ม.6/6
   
6
31134
นางสาวกุลธิดา    พิณวงศ์
ม.6/6
   
7
29444
นางสาวคณิตา    หนูด้วง
ม.6/6
   
8
29370
นางสาวธิติยา    กิริยา
ม.6/6
   
9
31135
นางสาวนิภาดา    สมพงษ์
ม.6/6
   
10
29371
นางสาวนุสรา    เงดปาตี
ม.6/6
   
11
29409
นางสาวบัณฑิตา    เย็นอุรา
ม.6/6
   
12
29647
นางสาวปิยนุช    มาละวรรณโณ
ม.6/6
   
13
29536
นางสาวมาริสา    ใบกอเด็ม
ม.6/6
   
14
29495
นางสาวมูน่า    อิมำหมาด
ม.6/6
   
15
29537
นางสาวเมปิยา    สารีฝิน
ม.6/6
   
16
31137
นางสาวรัชดาภา    ยิ้มแก้ว
ม.6/6
   
17
29497
นางสาวฤทัยรัตน์    อารักษ์
ม.6/6
   
18
31138
นางสาวอริสรา    ลิมานิ
ม.6/6
   
19
29380
นางสาวศิรินยา    ดาราหมาน
ม.6/6
   
20
31139
นางสาวศุภมัทณี    ยาวาหาบ
ม.6/6
   
21
29621
นางสาวสรารัตน์    แซ่อ๋อง
ม.6/6
   
22
29421
นางสาวเหมือนขวัญ    แดงประดา
ม.6/6
   
23
29545
นางสาวอัชรีย์    รักสวัสดิ์
ม.6/6
   
24
31140
นางสาวอาอีฉ๊ะ    หนูชูสุข
ม.6/6
   
25
31203
นางสาวกัณฑิมาพร    ชาญเชี่ยว
ม.6/6
   
26
30628
นายอัลฟาร์    แกสมาน
ม.6/6
   
27
31684
น.ส.ปภัศวรรณ     โสะอุเส็น
ม.6/6
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]