ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 

 เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาวภัททิรา ด่อล๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 เลขที่ 18

เลขประจำตัว 29412

E-Mail :Pattira7341@gmail.com

Facebook : Pattira Dolah

Line : Pattira2541

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

จำนวนครั้งผู้เข้าชม

Website counter