ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลง

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวอารียา พรหมประสิทธื์ ชั้น 6/7 เลขที่ 30 เลขประจำตัว 29463

E-Mail pam_4904@hotmail.com

facebook pam ariya

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter