ยิดีต้รัเข้าสู่เว็บซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


เสนอ

ครู วีระศักดิ์ พัทบุรี ^-^

จัดทำโดย

นาย กฤษฎา โปจีน ชั้นม.6/7 เลขที่ 2 เลขประจำตัว 29464

E-Mail Diw.12.12@gmail.com

Facebook KRITSADA PHOCHIN

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

------------------------------------------------------------------