ยิน
ดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายเดชฤทธิ์ ขวัญไฝ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 29631

: dejritmai@gmail.com.

: Dejrit khwanfai

: 0919851624

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter