ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ตารางสอน
เพลงที่ชอบ


เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย


ชื่อ นางสาวลักษณ์ษา แย้มอยู่ ชั้น ม. 6/7 เลขที่ 23 เลขประจำตัว 31157

: zara-5812@hotmail.com

: Luksa yamyoo

ภาคเรียนท่ี่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

 

Website counter