ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] <<[ห้องม.6/7]>> [ห้องม.6/8]
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
31141
นายกรวิทย์    ณ ถลาง
ม.6/7
   
2
29464
นายกฤษฎา    โปจีน
ม.6/7
   
3
29548
นายชญานนท์    แสงดี
ม.6/7
   
4
29513
นายณัฐชนนท์    หนูแก้ว
ม.6/7
   
5
29631
นายเดชฤทธิ์    ขวัญไฝ
ม.6/7
   
6
31142
นายบดินทร์    ชุมดำ
ม.6/7
   
7
31143
นายวีระชาติ    แดงจันทร์
ม.6/7
   
8
29517
นายสมศิลป์    นาวาทอง
ม.6/7
   
9
31146
นายอภิสิทธิ์    เกษมสุข
ม.6/7
   
10
29483
นางสาวกฤษณา    โต๊ะเสล็ม
ม.6/7
   
11
29319
นางสาวเกวลิน    ธนูสาย
ม.6/7
   
12
29322
นางสาวเจนจิรา    เกาะกลาง
ม.6/7
   
13
31149
นางสาวซอลีห๊ะ    สัญญา
ม.6/7
   
14
30247
นางสาวเณศรา    สันแก้ว
ม.6/7
   
15
29489
นางสาวทิพวรรณ    วรรณขาว
ม.6/7
   
16
29450
นางสาวบุญญานี    บุญศิริ
ม.6/7
   
17
31152
นางสาวปุณณภา    แดงแสงทอง
ม.6/7
   
18
29412
นางสาวภัททิรา    ด่อล๊ะ
ม.6/7
   
19
31153
นางสาวมณีวรรณ    เพชรรัตน์
ม.6/7
   
20
29535
นางสาวมนสิชา    กมลาภิรมย์
ม.6/7
   
21
31154
นางสาวรัตติกาล    นรินทร
ม.6/7
   
22
31155
นางสาวลดาพร    หนูเพ็ง
ม.6/7
   
23
31157
นางสาวลักษณ์ษา    แย้มอยู่
ม.6/7
   
24
29332
นางสาวสุดารัตน์    ศรีนวลขาว
ม.6/7
   
25
29335
นางสาวสุภาวดี    สุวรรณกิจ
ม.6/7
   
26
31160
นางสาวอรญา    ชัยศักดิ์
ม.6/7
   
27
31161
นางสาวอรยา    ล่องวั่น
ม.6/7
   
28
31162
นางสาวอรอุมา    หมาดวัง
ม.6/7
   
29
29463
นางสาวอารียา    พรหมประสิทธิ์
ม.6/7
   
30
31202
นางสาวปิยะภรณ์    สมทอง
ม.6/7
   
31
32191
นางสาวณัฐณิชา นำยูรี
ม.6/7
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]