WELCOME


กรุณาเลือกข้อมูลที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

_____________________________________________

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

คุณครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย


นางสาว วรรณิษา ทองไหม

รหัสนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา รหัสประจำตัว 29456
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/8 เลขที่ 13

E-mail : wannisa.pam2541@gmail.com

Facebook : Pam wannisa tongmai

Line : Pam5757

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter