ตารางสอน

เว็บไซต์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสุชาวดี ทองชูช่วย
ชั้น ม.6/8 เลขที่17 เลขประจำตัว 29658

อีเมล์ tongchuchay2540@gmail.com

Facebook บูบี้จูด้วบ


จำนวนผู้เข้าชม

Website counter