ยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซต์ปรัวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

---------------------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

-----------------------------------------------

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

เสนอ

ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นายกายสิทธิ์ พันธ์สุริย์ฉาย

ชั้นม.6/8 เลขที่ 1

เลขประจำตัว 29785

อีเมล์ kayasit.mak27@gmail.com

Facebook น้องงง'เมฆ

---------------------------------------------

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter