กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซดืนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา

โรงเรียนสตูลวิทยา

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวกนกพร อินจันทร์ ชั้น ม.6/8 เลขประจำตัว 30244

อีเมล์ kanokporn0950142569@gmail.com

facebook น้อง'แอมป์ ชิกกาแล็ต /line amp.ja9