ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ประจำตัว

กรุณาเลือกเมนูที่ต้องการ

ประวัตส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาคอมพิวเตอร์ ง 33201

เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบูร

จัดทำโดย

นายประยุทธ เบ็ญดอล่า

ชั้นม.6/8 เลขที่5

G-mail : prayud_siddik@gmail.com

facebook : paryut bendora

จำนวนผู้รับชม

0024