ผลงานเว็บไซต์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน: ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี
***คลิกชื่อนักเรียนเพื่อชมผลงาน***

[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] <<[ห้องม.6/8]>>
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
คะแนน
ผลการเรียน
1
29785
นายกายสิทธิ์    พันธ์สุริย์ฉาย
ม.6/8
   
2
31163
นายกิจติพิสิฏฐ์    เพ็ชรเล็ก
ม.6/8
   
3
28995
นายคุณากร    ณ ขาว
ม.6/8
   
4
31166
นายนิกรณ์    บาโห้ย
ม.6/8
   
5
31167
นายประยุทธ์    เบ็ญต่อล่า
ม.6/8
   
6
29473
นายวรวุฒิ    นาวาเดช
ม.6/8
   
7
29354
นายวุฒิพงศ์    สาวะดี
ม.6/8
   
8
31169
นายศุภกฤษ    กชณพร
ม.6/8
   
9
30244
นางสาวกนกพร    อินจันทร์
ม.6/8
   
10
31174
นางสาวฐณิชา    ยาวาหาบ
ม.6/8
   
11
31175
นางสาวนฤมล    สร้อยเสน
ม.6/8
   
12
29456
นางสาววรรณิษา    ทองไหม
ม.6/8
   
13
31179
นางสาววานิสา    ตำแดสา
ม.6/8
   
14
31180
นางสาวสริตา    อุมา
ม.6/8
   
15
29459
นางสาวสุกัลญา    หลีวัง
ม.6/8
   
16
29658
นางสาวสุชาวดี    ทองชูช่วย
ม.6/8
   
17
31183
นางสาวอภิญญา    แซ่จั่ง
ม.6/8
   
18
31184
นางสาวอัสนา    ยะลิน
ม.6/8
   
19
31191
นางสาวสุวรรณา    ท่าชะมวง
ม.6/8
   
[ห้อง ม.6/1] [ห้องม.6/2] [ห้องม.6/3] [ห้องม.6/4] [ห้องม.6/5] [ห้องม.6/6] [ห้องม.6/7] [ห้องม.6/8]